Föräldrakooperativet Roxenfyrens styrelse 2018-2019

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, vice kassör, sekreterare och två ledamöter.  Dessa poster väljs vid föreningsstämman under våren. Alla ledamöter är föräldrar till barn vid Roxenfyrens förskola.

Som förtroendevald i Roxenfyrens styrelse måste man ha god kännedom om reglerna för sekretess/tystnadsplikt, i egenskap av arbetsgivare och som anställd inom förskolan. Styrelsens främsta uppgift är att säkerställa att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som finns, samt att stödja förskolechefen i planeringen av den dagliga verksamheten. Styrelsen arbetar även aktivt med många operativa frågor för att maximera personalens tid till det pedagogiska arbetet. 

Styrelsemöten hålls ca 10 gånger per år. Protokoll från styrelsemöten skickas inom en vecka till alla föräldrar. Samtliga i styrelsen är befriande från ansvarsgrupper. Ordförande och kassör är de tyngsta posterna och därför även befriade från städning.

Kristin Elebring (Algot och Albins mamma)
Kristin Elebring (Algot och Albins mamma)

Ordförande

 • Genom löpande och tät kontakt med förskolechefen följa förskolans verksamhet. 
 • Tillse att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa föreningens ställning, ekonomiska planering och utveckling
 • Samråda med förskolechefen i strategiska och taktiska frågor som rör förskoleverksamheten.
 • Svara för kallelse till och dagordning för styrelsemöten samt vara ordförande på dessa.
 • Tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med lagen och av styrelsen fastställda instruktioner.
Josefin Hellberg (Hildas mamma)
Josefin Hellberg (Hildas mamma)

Vice ordförande

 • Avlasta ordföranden i arbetsuppgifterna
 • Stand – in för ordförande
 • Skolas in i rollen som ordförande
 • Utföra uppgifter utifrån styrelsen samt verksamheten
 • Larmansvarig
Anette Westerberg (Olivers mamma)
Anette Westerberg (Olivers mamma)

Sekreterare

 • Skriva styrelseprotokoll och konstituerande stämmoprotokoll inom en vecka
 • Administrera Googlegrupperna
 • Administrera/Uppdatera adresslistor
 • Kontakt/Avtalsskrivning/Uppföljning
Jill Andersson (Ellens mamma)
Jill Andersson (Ellens mamma)

Kassör

 • Budgetering
 • Löpande bokföring
 • Månadsavstämningar och uppföljning mot budget
 • Uppdatering av barnlistan och ersättningarna från kommunen
 • Rapportering och inbetalning av skatter och avgifter
 • Upprättande av bokslut och deklaration
 • Inlämning av räkenskaper till revisorn samt presentation av årsredovisningen vid årsstämman
 • Uppdatering av styrelsen på verksamt.se
Rebecca Koppner (August och Karl-Johans mamma)
Rebecca Koppner (August och Karl-Johans mamma)

Vice Kassör

 • Betalning av fakturor
 • Utbetalning av anställdas löner
 • Hålla koll på våra konton och föra över pengar mellan dem
 • Ersättning av medlemmarnas/personalens kontanta utlägg
 • Vidarebefordra alla underlag till kassören efter de är betalda
Markus Malmgren (Idas pappa)
Markus Malmgren (Idas pappa)

Ledamot

 • Utför uppgifter utifrån styrelsen samt verksamheten
 • Larmansvarig
 • Administrera Googlegrupperna
 • Administrera/Uppdatera adresslistor50
Lisbeth Davidsson
Lisbeth Davidsson

Förskolechef

 • Utför uppgifter utifrån styrelsen samt verksamheten